Best Japanese Sweets In Bucharest Near Me

Japanos Victoriei ZenSushi Dorobanti ZenSushi Sarroglia ZenSushi Nordului Edo Sushi Sushi Terra Wasabi Running Sushi ZenSushi Take Away Ginger Sushi Bar & Lounge Sushi Garden Sushi Time Nori Sushi Sushi Terra Sushi Terra Sweetology Amzei Tartelicious Ai Sushi Bar

1. YUKI japanese home dining - Sector 1

路 467 reviews

Strada Pu葲ul lui Zamfir 5, Bucure葯ti 011681, Romania

Address Website WhatsApp

2. Kanpai - Sector 1

Verified

Verified

路 959 reviews

nr, Strada George C膬linescu 49, Bucure葯ti 011692, Romania

Address Website WhatsApp

3. Japanos Victoriei - Sector 1

路 617 reviews

Bulevardul Aviatorilor 8, Bucure葯ti 011861, Romania

Address Website WhatsApp

4. "ZenSushi" Restaurant - Sector 1

路 1360 reviews

Strada Grigore Alexandrescu 56, Bucure葯ti, Romania

Address Website WhatsApp
Related inquiries Sushi restaurant:

5. ZenSushi Dorobanti - Sector 1

路 1239 reviews

Strada George C膬linescu 15, Bucure葯ti, Romania

Address Website WhatsApp

6. ZenSushi Sarroglia - Sector 2

路 479 reviews

Strada Vasile Lasc膬r 59, Bucure葯ti 020493, Romania

Address Website WhatsApp

7. ZenSushi Nordului - Sector 1

路 490 reviews

Strada Cretei 3, Bucure葯ti 014154, Romania

Address Website WhatsApp

8. Edo Sushi - Sector 1

路 1557 reviews

Strada 葮tirbei Vod膬 84A, Bucure葯ti 010117, Romania

Address Website WhatsApp

9. Sushi Terra - Sector 1

路 1047 reviews

Calea Doroban葲i 140, Bucure葯ti 010579, Romania

Address Website WhatsApp

10. Wasabi Running Sushi - Sector 5

路 813 reviews

Bulevardul General Vasile Milea 4, Bucure葯ti 061344, Romania

Address Website WhatsApp

11. ZenSushi Take Away - Sector 4

路 507 reviews

Bulevardul Dimitrie Cantemir 27, Bucure葯ti 040238, Romania

Address Website WhatsApp

12. Ginger Sushi Bar & Lounge - Sector 1

路 164 reviews

Calea Victoriei 63-81, Bucure葯ti 010065, Romania

Address Website WhatsApp

13. Sushi Garden - Sector 4

路 590 reviews

Calea 葮erban Vod膬 86, Bucure葯ti, Romania

Address Website WhatsApp

14. Sushi Time - Sector 2

路 220 reviews

Bulevardul Ferdinand I 1, Bucure葯ti 021381, Romania

Address Website WhatsApp

15. Nori Sushi - Sector 1

路 232 reviews

Pia葲a Roman膬 2, Bucure葯ti 030167, Romania

Address Website WhatsApp

16. Sushi Terra - Sector 5

路 992 reviews

AFI Park 3, Bulevardul General Vasile Milea, Bucure葯ti 061344, Romania

Address Website WhatsApp

17. Sushi Terra - Sector 2

路 794 reviews

Strada Ziduri Mo葯i 23, Bucure葯ti 021203, Romania

Address Website WhatsApp

18. Sweetology Amzei - Sector 1

路 1118 reviews

Calea Victoriei 122, Bucure葯ti 010093, Romania

Address Website WhatsApp

19. Tartelicious - Sector 1

路 99 reviews

Strada Ion Brezoianu 35, Bucure葯ti 010132, Romania

Address Website WhatsApp

20. Ai Sushi Bar - Sector 1

路 547 reviews

Strada Paris 71, Bucure葯ti, Romania

Address Website WhatsApp

add a comment of Japanese sweets in Bucharest

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.